top of page

Välkommen till Smedjan. En kyrka med ett hjärta som bultar för människor och som passionerat älskar en levande Gud. Vi är en kyrka med ett ungt och modernt uttryck men som samtidigt är en plats där alla åldrar samlas för att tillsammans skapa ett andligt hem där alla är välkomna. Oavsett vem du är, var du kommer från eller vad du bär med dig så är du alltid välkommen. Smedjan är en plats där människor kan finna nytt liv i Jesus, få växa och blomma ut i allt det som Gud tänkt för dem.

 

Välkommen till någon av våra gudstjänster

 

Smedjan startades redan 1908 under namnet Betelförsamlingen och är en del av pingst, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna Råd. För mer info: www.pingst.se

Vi tror

Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och det auktoritativa ofelbara Gudsordet.

Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Vi tror att Jesus Kristus är Gud, jungfrufödelsen, Jesu syndfria liv, hans under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han dog för oss, hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och hans återkommande i makt och ära.

Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.

Vi tror på det bibliska dopet av troende genom nedsänkning.

Vi tror att dopet i den Helige Ande med tungotalet som tecken efter Andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.

Vi tror på ett gudfruktigt liv genom den Helige Andes verk i den kristne.

Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.

Vi tror att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet och att det är nödvändigt att betjäna människor på alla livets områden.

GDPR & Behandling av personuppgifter

 

Vi i Smedjan Church respekterar din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med sekretess och den respekt som situationen kräver.
Här följer information om hur dina personuppgifter behandlas när du besöker vår hemsida eller mailar oss. Här får du även reda på vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar oss om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

 

DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att maila oss, lämnar kontaktuppgifter för engagemang i/anmälan till diverse verksamheter som församlingen erbjuder alternativt om du blir medlem hos oss.
Vid dop eller ansökan om medlemskap i församlingen, registrerar vi ditt namn, adress, födelsedatum samt eventuellt telefon och e-postadress hos oss. Det gör vi för att kunna rapportera statistik till Pingst Fria Församlingar i Samverkan (Pingst ffs). 

 

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på legitimt intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande.

När du blir medlem i församlingen eller lämnar dina kontaktuppgifter för engagemang eller för annat deltagande i församlingens verksamhet behandlar vi dina personuppgifter grundat på legitimt intresse av att vi ska kunna kommunicera med dig och att du ska få information om den verksamhet du deltar i. Uppgifterna behövs även för att församlingen ska kunna bjuda in medlemmarna till årsmöte och i övrigt tillgodose medlemmarnas rättigheter.

Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det

 

HUR DINA PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT DELAS MED ANDRA PARTER

Smedjan använder bland annat programvara från tredjepartsleverantörer. Det innebär att dess leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. För överföring av personuppgifter till tredje land, gäller särskilda regler. Smedjan Church följer Datainspektionens riktlinjer om adekvat skydd för personuppgiftshantering i tredje land.

Dina rättigheter

 

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

 

RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

 

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR OCH RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

 

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Smedjan Church, Org. Nr 853300-0066 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter av medlemmar eller personer aktiva i vår verksamhet.

 

KONTAKT

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@smedjanchurch.se eller skicka en förfrågan till:
Smedjan, Södra Hamnen 13, 471 73 Skärhamn

 

KLAGOMÅL

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndigheten; Datainspektionen.

 

ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Denna informationstext reviderades september 2020. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella uppdateringar sker på vår webbplats www.smedjanchurch.se

bottom of page